top of page
small logoblue.png

מינהלת 

מדידה והערכה

BG2.png
BG2.png

מדידת הישגים ויכולות

 

אנו מציעים מגוון שיטות וכלי מדידה, לרבות כלים מתוקשבים,

להערכת למידה והישגים, בהתאם למגמות פדגוגיות עדכניות
ובדגש על מיומנויות המאה ה-21.

 

הערכת תוכניות

אנו מציעים מגוון כלים ושירותים התומכים ביוזמות חינוכיות וחברתיות ומסייעים להצלחתן.

shutterstock_1165473043.png

ניסיוננו כולל פיתוח של:

  • בחינות בגרות ובחינות הסמכה עבור אגף הבחינות של משרד החינוך

  • בחינות מיצ״ב, מבדקי הערכה מעצבת ומבדקי תפקוד
    ויכולת עבור הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ״ה)

  • בחינות בקיאות בשפה למועמדים להוראה ולמועמדים ללמוד
    במכללות עבור משרד החינוך

פעולות ההערכה מבוצעות באמצעות הגדרת מדדי הצלחה, פיתוח כלי הערכה (כמותיים ואיכותניים), איסוף נתונים, 
ניתוח ממצאים ועיבודם לכדי המלצות ליישום.

עם לקוחותינו נמנים גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות,

Shutterstock.com :איורים
shutterstock_464749208-2.png

עמותות וקרנות.

מדידת הישגים ויכולות

| טל׳: 03-6460217 | נייד: 054-4646126 

|  ד״ר חוה ניומן - ראש מינהלת מדידה והערכה

|  ד״ר טל משען שפיגל - מנהלת היחידה להערכת תוכניות

| טל׳: 03-6460264 | נייד: 054-5364748

הערכת תוכניות

bottom of page